مسیری روشن به سمت موفقیت با پیاده­ سازی فناوری BIM

بیمانا: کتاب”BIM for Landscape” ، اولین در نوع خود با محوریت پیاده‌سازی فناوری بیم (BIM)، در محوطه‌سازی و عملیات اجرایی برون ساختمانی است. این کتاب، با هدف آماده کردن متخصصین و شرکت‌ها، جهت آشنایی با چالش‌ها و بهره‌مند نمودن آن ها از مزایای کار در محیط BIM تالیف شده است و می‌تواند راهنمای افراد علاقمند به پیاده‌سازی […]